یادگیری زبان به عنوان ابزاری برای ارتباط

Language isn’t an art to be mastered; it’s just a tool to use to get a result. زبان خارجی مثل هنر نیست که بخواهیم در آن به درجه استادی برسیم بلکه تنها یک ابزار است که از آن استفاده می‌کنیم تا به نتیجه­ای که می‌خواهیم برسیم. چقدر با این جمله موافقید؟ این جمله مفهوم اصلی […]

اسکرول